Accountantscontrole Wmo Jeugdwet Wlz Zvw | Externe verslaggeving |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Accountantscontrole Wmo Jeugdwet Wlz Zvw

Zorgaanbieders moeten jaarlijks verantwoording afleggen omtrent de gerealiseerde productie aan de verschillende financierders van de Wmo, Jeugdwet, Wlz of Zvw. Zorg ervoor dat je tijdig de verantwoording aflegt en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Laat je goed informeren en zorg dat je de procedures binnen de zorginstelling op orde hebt. Hebben jullie een accountantscontrole Wmo Jeugdwet Wlz Zvw nodig, neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut). Tevens zijn er voor de beoordeling of controle van de jaarrekening mogelijkheden.

Accountantscontrole Wmo en jeugdwet

De accountantscontrole Wmo en jeugwet zijn door de zorgdecentralisatie vanaf 2015 onderlegd aan de verantwoording aan de Nederlandse Gemeenten. Ieder zorginstelling dient te voldoen aan de afspraken volgens de overeenkomsten met de gemeenten, de voorwaarden volgens de verordeningen en in de meeste gevallen het Landelijke Accountantsprotocol Wmo en Jeugdwet.

 

Het aantonen van de rekenkundige juistheid en juistheid tarief kent in de praktijk weinig obstakels. Bij de juistheid van de productie kan aansluiting gevonden worden bij de verstrekte indicatie en de verstrekte beschikking via Vecozo.

 

In de praktijk kent de prestatielevering van de zorg de grootste problematiek. De tekortkomingen worden gekenmerkt door het niet registreren van de geleverde zorg op cliëntniveau, terwijl dit wel een overeengekomen voorwaarde is met de gemeente.

 

Geautomatiseerde urenregistraties zijn voor de registeraccountant niet altijd een betrouwbare bron voor de gewenste controle-informatie, waardoor aanvullende werkzaamheden en een langslepend traject het gevolg kunnen zijn. Maak afspraken met de gemeente en laat schriftelijk vastleggen op welke wijze de prestatielevering aangetoond dient te worden. In veel gevallen kan het zijn “back to basics” en is een lijstje op cliëntniveau bijhouden door de medewerkers die de zorg leveren een passend uitgangspunt.

 

Voorwaarden landelijk accountantsprotocol

1. Rekenkundige juistheid – Rekenkundige juistheid van de financiële productieverantwoording op totaalniveau per domein – Rekenkundige aansluiting financiële productieverantwoording op totaalniveau per domein op de som van de totalen van de financiële productieverantwoordingen per gemeente per domein – Rekenkundige aansluiting financiële productieverantwoording op totaalniveau per domein op het onderliggende registratiesystemen voor Wmo en Jeugdwet bij de zorgaanbieder, onderverdeeld naar gemeenten en producten

2. Juistheid productie – Aanwezigheid geldige toewijzing en eventuele additionele verwijzing van indicerend orgaan of medisch specialist – De verantwoorde productie is op cliëntniveau niet hoger dan het maximum aan toegewezen zorg – Het verantwoorde product komt overeen met het toegewezen product dan wel is volgens overeengekomen conversieregels afgeleid van het toegewezen product – De productie is verantwoord aan de juiste gemeente5 – Het onderhanden werk is juist berekend – Geen verantwoording van productie die bij derden is gedeclareerd (onderaanneming) – Onderbouwing van eventueel verantwoorde subsidiabele kosten-  Juistheid en volledigheid van verantwoorde correctie(s)

3. Juistheid tarief – Het gehanteerde tarief is gelijk aan het tarief dat met de gemeente is overeengekomen blijkens het afgesloten contract of andere documentatie waaruit impliciet blijkt dat de gemeente met het gehanteerde tarief akkoord is.

– Bij het hard afsluiten van DBC’s per 31 december 2017 wegens de beëindiging van de DBC-systematiek en JW321-bericht heeft een juiste tariefbepaling plaatsgevonden.

4. Levering productie – Algemene uitwerking: In het zorgproces zijn beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verantwoorde zorg is geleverd. De accountant toetst of de zorgaanbieder in het zorgproces (in opzet en bestaan) beheersmaatregelen heeft getroffen die moeten borgen dat het met de cliënt overeengekomen zorg wordt geleverd. De zorgaanbieder kan hier bijvoorbeeld invulling aan geven door bij een nieuw/ gewijzigd zorgaanbod de cliëntgegevens en het overeengekomen zorgaanbod op te nemen in de planning van zorgmedewerkers en toe te zien op de uitvoering van de planning.

Accountantscontrole Wmo Jeugdwet Wlz Zvw

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]