Joint venture Jaarrekening | Externe verslaggeving | Joint venture

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Joint venture

Als twee organisatie samen willen werken, en willen delen in de winst en/of verlies van een project kan er een joint venture opgestart worden. Beide organisaties behouden hun eigen organisatie.

Joint venture betekenis

Als twee organisatie willen samenwerken kan er voor een joint venture gekozen worden, zodat beide organisaties delen in de winst en verlies. Beide organisatie behouden hun eigen bedrijfsvorm en blijven zelfstandig opereren. Een joint venture wordt in de praktijk vaak toegepast om nieuwe producten te ontwikkelen of om producten naar het buitenland te exporteren. Het komt dan ook voor dat bijvoorbeeld een Nederlandse organisatie een joint venture opricht met een Duitse organisatie om de Nederlandse producten in de Duitsland af te zetten.

Classificatie joint venture

Om te kunnen classificeren is het van belang is dat geen van beide (of meerdere) partijen de overheersende zeggenschap heeft. De bepalingen die partijen hebben opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst kunnen hier duidelijkheid in verschaffen. Dit betekent dan ook dat het relatieve eigendomsbelang niet van doorslaggevende invloed is in de bepaling van de vraag of er sprake is van een joint venture.

Of er sprake is van een joint venture is bepalend voor de waardering in de jaarrekening. Mocht één van de partijen beleidsbeslissingen kunnen nemen of afdwingen dan kan er mogelijk sprake zijn van een groepsmaatschappij, waardoor de entiteit waarin de samenwerking plaatsvindt geconsolideerd te worden. De andere partij heeft dan mogelijk slechts een deelneming te verantwoorde in de jaarrekening.

Artikel 2:389 BW

De deelnemingen in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, worden verantwoord overeenkomstig de leden 2 en 3. Indien de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen van de leden, vennoten of aandeelhouders naar eigen inzicht kunnen uitbrengen of doen uitbrengen, wordt vermoed dat de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent.

Verwerking joint venture in de jaarrekening

Een joint venture wordt verwerkt volgens de nettovermogenswaarde methode conform de bepaling in artikel 2:389 BW, tenzij van de uitzonderingsbepaling gebruik wordt gemaakt.

 

Lid 2 geeft aan dat de nettovermogenswaarde dient te worden toegepast. Lid 9 geeft aan dat er afgeweken mag worden van lid 2 en dus een andere waardering toepast mag worden. Er dient dan wel een gegronde reden of redenen zijn en ook als zodanig in de toelichting van de jaarrekening vermeld te worden.

Geconsolideerde jaarrekening

Er is geen sprake van beslissende zeggenschap, waardoor er geen sprake is van een groepsmaatschappij en er geen integrale consolidatie kan worden toegepast. Er kan voor de proportionele consolidatie worden gekozen, indien daarmee wordt voldaan aan het wettelijk inzichtvereiste.

De economische gerechtigheid is geen kwalificatie voor de bepaling van een groepsmaatschappij of joint venture, maar is een aanwijzing waarvan sprake zou zijn. Het gaat om de relatieve zeggenschap in de beantwoording van de vraag of er sprake is van een joint venture. Als entiteit 65% van de recht heeft op het resultaat en entiteit B 35% (en er is sprake gelijke invloed volgens de overeenkomst), dan dient ook naar deze verhouding de proportionele consolidatie toegepast te worden.

ev
Auteur: Tjibbe van der Veer
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]