Schattingswijziging | Externe verslaggeving | Schattingswijziging

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Schattingswijziging jaarrekening

In een jaarrekening staan diverse schattingen opgenomen, vanwege onzekerheid die ontstaan uit de activiteiten van een rechtspersoon. Een voorbeeld van een schattingswijziging is de afschrijvingsduur bij de materiële vaste activa of de inbaarheid van debiteurenvorderingen, waardoor een voorziening “geschat” dient te worden. Een inschatting dient gemaakt te worden op basis van zoveel mogelijk relevante informatie (toekomstgerichte informatie).

Schattingswijziging jaarrekening

Een schattingswijziging kan het gevolg zijn van een situatie die verandert maar ook door het beschikbaar komen van meer relevante informatie. Een schattingswijziging kan lijken op een stelselwijziging. Als er geen duidelijk onderscheid te maken valt tussen de schattingswijziging of stelselwijzing, dient de wijziging als een schattingswijziging behandeld te worden. Vervolgens dient er adequate toelichting bij de wijzing verstrekt te worden in de jaarrekening.

Verwerking schattingswijziging

Een schattingswijziging wordt prospectief verwerkt, terwijl een stelselwijziging retrospectief verwerkt dient te worden.

Bij een schattingswijziging wordt het effect in de jaarrekening verwerkt in de winst- en verliesrekening. Het effect wordt verwerkt in het boekjaar waar de schattingswijziging plaatsvindt, tenzij er ook een effect is op toekomstig jaren. In dit geval zal er ook een verschil bestaan tussen de oorspronkelijk schatting (bijvoorbeeld 10 jaar afschrijven) en de schattingswijziging (bijvoorbeeld 6 jaar afschrijven).

Voorbeeld schattingswijzing effect in de winst- en verliesrekening

In 2016 heeft een onderneming een inschatting gemaakt op basis van de onderhoudsstaat van een pand op dat moment en de offerteprijzen voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan het pand. Door zeer slechte weeromstandigheden is het pand in een jaar tijd aanzienlijk achteruit gegaan. Daarnaast is door het verbeteren van de macro economische omstandigheden de bouwsector behoorlijk aangetrokken. De tarieven in de bouw voor onderhoudswerkzaamheden zijn daardoor sterker gestegen dan aanvankelijk in 2016 verwacht.

Er was een onderhoudsvoorziening geraamd met een jaarlijkse dotatie van € 50.000,- over 10 jaar. In 2017 blijkt dat de jaarlijkse dotatie € 70.000,- in 8 jaar had moeten zijn.

In 2017 is de conclusie dat de resterende looptijd 7 jaar bedraagt. En dat de voorziening € 560.000,- (in 2016 dotatie € 50.000,-) resteert € 510.000,- over de 7 volgende jaren. Er vindt geen retrospectieve verwerking plaats!

€ 510.000 / 7 = € 72.857,14 jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Totaal is het effect in 2017 (en de 6 volgende jaren) € 72.857,14 -/- € 50.000,- = € 22.857,14. Dit is het gevolg van een wijziging van de situatie. Er is geen andere relevante informatie beschikbaar gekomen, waar in 2017 rekening mee gehouden dient te worden.

De dotatie voorziening € 72.857,14 wordt in de winst- en verliesrekening in dezelfde rubriek verwerkt als in 2016 (€ 50.000,-) ten behoeve van de vergelijkbaarheid. In de toelichting wordt vermeld welke wijziging er is opgetreden in 2017 ten opzichte van 2016. Zowel het effect in 2017 als in de toekomstig jaren wordt toegelicht.

Voorbeeld schattingswijzing effect op de balans

Er zijn ook voorbeelden dat een schattingswijziging geen effect heeft op de winst- en verliesrekening. Een voorbeeld hiervan is een belastinglatentie die ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve wordt verwerkt.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]