Kasstroomoverzicht | Externe verslaggeving | Kasstroomoverzicht | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht die de ingaande en uitgaande geldstromen per activiteit weergeeft. Deze informatie blijkt niet uit de jaarrekening en is daarom van toegevoegde waarde. RJ 360.101 Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en waarvan het gebruik van de geldmiddelen inzichtelijk is gemaakt.

Kasstroomoverzicht

Een balans geeft de financiële positie van een organisatie weer per 1-1 en per 31-12 (gebroken boekjaren uitgezonderd). Een winst- en verliesrekening geeft het resultaat over de verslagperiode weer. Dit geeft niet voldoende informatie, aangezien positieve kasstromen noodzakelijk zijn om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. De winst alleen is niet voldoende om de continuïteit te waarborgen. Door (te) snelle groei kan een organisatie door negatieve cash flows in de problemen komen. Er zijn dan wel goede resultaten maar onvoldoende geldmiddelen om verder te kunnen gaan. Dit kan ook het geval zijn bij een productie organisatie die veel produceert waardoor de voorraden oplopen. Financiële problemen zijn dan veel voorkomend.

Verplicht een kasstroomoverzicht opstellen?

Voor middelgrote en grote organisatie is het verplicht een kasstroomoverzicht op te stellen. Er is een vrijstelling van toepassing indien een organisatie direct of indirect een 100% dochteronderneming is van een rechtspersoon die een gelijkwaardig kasstroomoverzicht opstelt. Er kan van deze vrijstelling gebruik gemaakt worden indien er toelicht wordt waar het kasstroomoverzicht van de geconsolideerd moeder te raadplegen is.

Als er gebruik gemaakt wordt van de groepsvrijstelling (art. 2:403 BW) of als er sprake is van een zuivere tussenholding (RJ 360.106) dan is er ook geen verplichting tot het opstelling van het kasstroomoverzicht.

Middelenbegrip

Per saldo is er een post die resteert in het middelenbegrip. Dit zijn de geldmiddelen die op zeer korte termijn zeer liquide zijn.

Geldmiddelen zijn: geldmiddelen, tegoeden op de bank, cheques, deposito’s of op korte termijn zeer liquide activa. Er zijn geen beperkingen op deze zeer liquide activa en geen materieel risico op waardvermindering door de transactie op deze middelen.

Indeling van het kasstroomoverzicht

Er zijn drie categorieën te onderscheiden in het overzicht.

 • Kasstromen uit operationele activiteiten.
 • Kasstromen uit investeringsactiviteiten.
 • Kasstromen uit financieringsactiviteiten.

De bruto en netto kasstromen worden afzonderlijk van elkaar weergegeven. Dit zijn dus de ontvangsten en uitgaven die apart worden weergegeven in het overzicht. Als voorbeeld is de opname van een geldlening en het afzonderlijk presenteren van de aflossingen.

Indirect methode

Het kasstroomoverzicht indirecte methode is de meest gebruikte methode. Dit is een methode die begint vanuit het resultaat van de organisatie. Vervolgens wordt dit resultaat gecorrigeerd Een voordeel van de indirect methode is dat het verschil tussen het resultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperatie duidelijk wordt. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de winst.

Directe methode

Het kasstroomoverzicht direct methode is de voorkeursmethode (RJ 360.120) aangezien dit vanuit de theorie de meest zuivere methode is. Aanvullend is het wel van belang dat er aansluiting wordt gemaakt tussen het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Dit sluit dan weer aan met de indirect methode.

Kasstromen uit operationele activiteiten

De kasstromen uit operationele activiteiten zijn transacties of gebeurtenissen die een opbrengst op kosten tot gevolg hebben in de winst- en verliesrekening. Voorbeeld zijn (RJ 360.209).

 • Ontvangsten van verkoop van goederen of diensten.
 • Royalty’s of commissies.
 • Inkoop van goederen of diensten.
 • Uitgaven die voortkomen uit het productieproces.
 • Betaling van de operational lease verplichtingen.
 • Interest ontvangsten of betalingen.
 • Dividenden.
 • Winstbelastingen.

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

De kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn (des) investeringen in immateriële, materiële of financiële vaste activa.

 • Ontwikkelingskosten.
 • Aankoop van grond, gebouwen, machines, deelnemingen etc.
 • Zelfvervaardigde materiële vaste activa.
 • Ontvangsten door verkoop van activa.
 • Uitgaven of ontvangsten van langetermijnleningen.
 • Uitgaven of ontvangsten van beleggingen op korte termijn niet liquide.

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

De kasstromen uit financieringsactiviteiten zijn de activiteiten die ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten staan. De financieringsactiviteiten hebben een direct relatie met de grootte en samenstelling van het eigen vermogen of het vreemd vermogen. Voorbeelden zijn:

 • Ontvangsten of uitgaven van aandelen.
 • Uitgaven voor inkoop van eigen aandelen.
 • Ontvangsten of aflossingen van opgenomen obligatieleningen, onderhandse leningen, hypotecaire leningen, leningen verbonden partijen of andere kort en langetermijnleningen.
 • Uitgaven ter aflossing van leningen.
 • Uitgaven door een lessee voor de vermindering van de financial lease verplichtingen.
 • Ontvangsten en uitgaven rekening-courant financieringskarakter.

NB: RJ 360.207 – ontvangsten uit hoofde van een sale en financial leasebacktransactie wordt eveneens opgenomen als kasstroom uit hoofde van financieringsactiviteiten

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]