Liquide middelen | Externe verslaggeving | Liquide middelen

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Liquide middelen

De liquide middelen staan op de activa zijde van de balans. Onder de liquide middelen staan het kassaldo, banksaldo en de deposito’s met een looptijd korter dan een jaar. Tevens worden verdisconteerde wissels onder de liquide middelen opgenomen, ook als er geen regresrecht kan worden uitgeoefend.

Wil jij meer informatie over de liquide middelen neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut) of via het contactformulier.

BW2 Artikel 372

1.
Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.
2.
Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Liquide middelen

Onder de liquide middelen worden verantwoord.

  • Het kassaldo
  • Het banksaldo
  • Cheques
  • Wissels
  • Deposito’s met een looptijd < 1 jaar

Een wissel is een rechts op het ontvangen van een geldbedrag op een bepaalde datum. Er kan sprake zijn van regresrecht. Regresrecht betekent dat als een nieuwe eigenaar van een vordering (verkregen van de verkoper) zijn vordering niet kan innen bij de debiteur, de verkoper weer aangesproken kan worden.

Deposito’s dienen direct ter beschikking zijn. Indien het onmiddellijk opvragen van het saldo niet mogelijk is (duurt langer dan een paar weken), dan worden deze deposito’s onder de vorderingen verantwoord.https://externeverslaggeving.nl/balans/vlottende-activa/vorderingen/

Als de liquide middelen langer dan 12 maanden niet ter beschikking zijn voor de rechtspersoon dienen deze liquide middelen onder de financiële vaste activa verantwoord te worden.

 

BW 2 Artikel 387 lid 2

2.
Vlottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend.

Waardering liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er bestaat een situatie dat de liquide middelen gewaardeerd worden tegen een lagere waarde. Dit kan aan de orde zijn op moment dat de liquide middelen niet direct ter beschikking zijn, vanwege beperkingen in een bepaald land.

Er kan sprake zijn van een G-rekening, die beschikbaar is voor de betalingen van loonheffingen en sociale premies. Bij een G-rekening is het bestedingsdoel beperkt.

Salderen liquide middelen

Er kan een situatie bestaan dat er meerdere bankrekeningen zijn, waarbij één bankrekening een positief saldo heeft en een andere bankrekening een negatief saldo. In de praktijk worden de bankrekeningen met elkaar gesaldeerd op moment dat de saldo’s betrekking hebben op dezelfde bank. Als er een saldo bij twee banken zou staan, zoals een negatief saldo bij ING en een positief saldo bij SNS, dan wordt er niet gesaldeerd.

Liquide middelen

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]