Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

De niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa bestaan onder andere uit huurcontracten, operational lease contracten, juridische geschillen, aansprakelijkheidsverklaringen en verplichting ten aanzien van de fiscale eenheid.

 

 

 

 

Artikel 2:381 lid 1 BW

Vermeld wordt tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de rechtspersoon voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien. Tevens wordt vermeld tot welke voorwaardelijke activa, voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen de rechtspersoon is verbonden. Daarbij worden afzonderlijk vermeld de verplichtingen jegens groepsmaatschappijen. Artikel 375 lid 3 BW is van overeenkomstige toepassing.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

(RJ 252.208) Het betreffen voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen.
(RJ 252.209) Niet geplande of onverwachte gebeurtenissen waardoor economische voordelen mogelijk niet naar de entiteit zullen toevloeien.

RJ 252.509

De aard van de niet in de balans opgenomen verplichtingen dient voor iedere categorie ervan in de toelichting kort te worden beschreven.

Tevens dient de rechtspersoon - indien uitvoerbaar - voor iedere categorie per balansdatumin
de toelichting te geven:
• De schatting van het financiële effect.
• De indicatie van de onzekerheden met betrekking tot het bedrag of het moment van de uitstroom en
• De mogelijkheid van enigerlei vergoeding.

Presentatie en toelichting Nubbv

De voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen dienen vermeld te worden in de toelichting. Het is niet nodig om alle informatie te vermelden onder voorwaarde dat het zeer onwaarschijnlijk is dat voor de afwikkeling middelen nodig zullen zijn.

Het kan zijn dat bepaalde informatie verstrekken niet mogelijk is, omdat dit niet uitvoerbaar is. Als het niet uitvoerbaar is dient dit vermeld te worden (RJ 252.510).

Ook kan de situatie bestaan dat er sprake is van een juridisch geschil waarbij het verstrekken van informatie niet wenselijk is. Op moment dat het toelichten van het geschil de entiteit kan schade is in detail toelichting niet verplicht. Wel dient een algemene beschrijving van de aard van het geschil toegelicht (RJ 252.512).

 

Artikel 2:376 BW

Heeft de rechtspersoon zich aansprakelijk gesteld voor schulden van anderen of loopt hij nog risico voor verdisconteerde
wissels of cheques, dan worden de daaruit voortvloeiende verplichtingen, voor zover daarvoor op de balans geen voorzieningen zijn opgenomen,vermelden in gedeeld naar de vorm der geboden zekerheid. Afzonderlijk worden vermeld de verplichtingen die ten behoeve van groepsmaatschappijen zijn aangegaan.

Aansprakelijkstellingen

Een entiteit dient aansprakelijkheid ten aanzien van andere te vermelden. Het vermelden van deze aansprakelijkheid is niet nodig als er een voorziening is gevormd.

Bankgaranties, borgstellingen of garantstellingen worden vermeld in de toelichting, tenzij er een betalingsverplichting bestaat. Op moment dat er een betalingsverplichting bestaat dient er een voorziening gevormd te worden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]