Jaarrekening | Externe verslaggeving | Jaarrekening

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Jaarrekening

De jaarrekening moet voor vele organisatie jaarlijks verplicht opgesteld worden. In veel gevallen moet de jaarrekening gedoneerd worden bij de Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Kvk). De jaarrekening wordt opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving. In Nederland worden toegepast: Titel 9 boek 2, Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) of IFRS. IFRS wordt met name bij de beursgenoteerde organisatie (verplicht) toegepast. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is het een keuze om op basis van de IFRS regelgeving de jaarrekening op te stellen.

Voorbeeld jaarrekening

Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is niet eenvoudig. Met een voorbeeld jaarrekening heeft een ondernemer een goede basis om de jaarrekening op te stellen. Heb je nog geen voorbeeld van een jaarrekening neem dan contact op via 0900-0706 (70 cent per minuut). Per e-mail ontvang je van mij een passend exemplaar, zodat jij de jaarrekening opstellen zelf kan regelen. Voor zowel kleine, middelgrote als grote organisatie zijn er goed voorbeelden van jaarrekeningen. Een jaarrekening maken wordt met een voorbeeld jaarrekening een stuk makkelijker!

Ook een voorbeeld jaarrekening ZZP behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan er ook telefonisch ondersteuning worden gegeven om de jaarrekening opstellen zelf te doen.

Groottecriteria jaarrekening

Een entiteit moet voldoen aan de eisen van de wet ten aanzien van de inrichtingseisen van titel 9 bw 2. Er zijn door de wetgever diverse vrijstellingen verleend die betrekking hebben op de inrichting van de jaarrekening en het deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister. Afhankelijk van de omvang van een entiteit kan er een vrijstelling van toepassing zijn. Dit noemt men de groottecriteria jaarrekening.

In de tabel hieronder zijn de groottecriteria weergegeven. Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de pagina groottecriteria jaarrekening.

 

groottecriteria jaarrekening

 

Titel 9 Boek 2 BW

De basis voor het opstellen van de jaarrekening komt voort uit titel 9 boek 2 BW. Naast de Nederlandse wetgeving is de Europese wetgeving relevant voor het opstellen van de jaarrekening. Dit betreft de vierde en zevende EG-richtlijnen. De richtlijnen hebben als doel het harmoniseren van de jaarrekeningen.

Per 2013 zijn de vierde en zevende EG-richtlijnen vervangen door richtlijn 2013/34/EU. Deze wijziging heeft er voor gezorgd dat ook Titel 9 Boek 2 BW is aangepast.

De nieuwe richtlijn tracht de administratieve last voor kleinere en middelgrote organisaties te verminderen. Dit wordt bereikt door toelichtingsvereiste te verminderen. Er is onder andere de microrechtspersonen geïntroduceerd. Een microrechtspersoon hoeft slechts een verkorte balans en winst- en verliesrekening op te stellen.

Raad voor de jaarverslaggeving (RJ)

Een Nederlandse organisatie dient bij de keuze van de jaarrekeninggrondslagen rekening te houden met het doel en de normen zoals aanvaardbaar door het maatschappelijk verkeer. De raad voor de jaarverslaggeving (RJ) geeft in Nederland vorm aan de normen op gebied van verslaggeving. Dit zijn geen bindende normen, echter bewijzen arresten van de Hoge Raad het belang van de RJ. De stellige uitspraken van de RJ kunnen worden beschouwd als normen voor het maatschappelijk verkeer.

Artikel 2:362 BW

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.

Onderdelen van de jaarstukken

De jaarstukken van een organisatie bestaan uit de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de normen die volgens het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Er dient een dusdanig inzicht weergeven te worden, zodat er een oordeel gevormd kan worden over het vermogen en het resultaat van de organisatie. Daarnaast indien de jaarrekening het toelaat informatie omtrent de solvabiliteit en liquiditeit. (artikel 2:362 lid 1 BW)

Artikel 2:391 lid 1

Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.

Bestuursverslag

Er dient een bestuursverslag opgesteld te worden door de rechtspersoon. Aanbevolen wordt om de jaarrekening en het bestuursverslag in één boekwerk uit te brengen. Het bestuursverslag mag nie in strijd zijn met de jaarrekening (art 2:391 lid 4 BW). Kleine rechtspersonen hebben een vrijstelling voor het opstellen van het bestuursverslag.

De overige gegevens

In de overige gegevens zijn opgenomen:

  • De accountantsverklaring
  • Statutaire regeling inzake de winstbestemming
  • de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
  • een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt
  • een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;
  • opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.

Neerlegging jaarrekening

Met de neerlegging jaarrekening wordt in België bedoeld het deponeren van de jaarrekening. Iedere N.V. of B.V. in Nederland dient over te gaan tot publicatie jaarrekening. Deze publicatie verplichting geldt voor alle B.V’s en N.V’s en kent geen vrijstelling in de zin van het niet deponeren. In Nederland is geregeld dat de micro onderneming en kleine ondernemingen in mindere mate relevante informatie dienen te publiceren. Deze verminderde publicatie is met name door de wetgever bepaald, zodat de administratieve last verlaagd wordt. Uiteraard een logische redenering vanwege het belang dat een micro of kleine ondernemer heeft binnen het maatschappelijk verkeer.

jaarrekening

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]