Voorraden | Externe verslaggeving | Balanspost voorraden

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Voorraden

De voorraden zijn een activa (RJ 220.105). En voldoen aan één van de volgende criteria. 1. De voorraden worden aangehouden voor de verkoop in de normale bedrijfsuitoefening. 2. De voorraden worden gebruikt in het productieproces voor de verkoop in de normale bedrijfsuitoefening. Bovenstaande betekent dat de functie van de goederen relevant zijn voor de toerekening tot de “voorraad”. Als er sprake is van een duurzame toevoeging aan de onderneming vallen de goederen mogelijk onder de materiële vaste activa. Denk bijvoorbeeld aan reserveonderdelen en reserveapparatuur, die langer meegaan als één jaar.

 

Voorraad verwerking in de balans

De voorraad wordt op de balans als een activa verwerkt (RJ 220.201) indien:

 • Het waarschijnlijk is dat er toekomstige economische voordelen door middel van deze goederen (voorraad) de rechtspersoon zullen toekomen.
 • De kostprijs is betrouwbaar vast te stellen.

 

Juridisch of economische eigendom

De voorraden die niet economisch eigendom maar wel juridisch eigendom zijn van een entiteit behoren niet tot de voorraden en worden dus niet geactiveerd. Dit zijn voorraden die die aan derden zijn geleverd maar wel een eigendomsvoorbehoud hebben. Dit betekent dus als een entiteit goederen ontvangt maar wel met een eigendomsvoorbehoud van de verzender dan moeten deze voorraden worden geactiveerd. Economisch eigendom gaat dus boven juridisch eigendom!

Voor consignatiegoederen is de verzender/bewaargever zowel economisch als juridisch eigenaar. Dit betekent dat deze entiteit dan ook het prijsrisico loopt en dus de goederen op de balans zal activeren. De entiteit die de goederen bewaart zal geen voorraad op de balans activeren.

Technische of economische voorraad

Onder technische voorraad wordt verstaan de feitelijk aanwezige voorraad. Onder economische voorraad wordt verstaan de voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen. De formule die gebruikt kan worden om de economische voorraad te bepalen:

Technische voorraad + Inkoopcontracten -/- verkoopcontracten = economische voorraad

RJ 220.204 – De economische voorraad is geen basis voor de verwerking of de waardering op de balans. Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake kan zijn van verlieslatende contracten.

Vooruitbetaalde voorraden

De vooruitbetaalde voorraden worden apart onder de voorraad opgenomen.

Inventarisatie van de voorraad

Om de technische voorraad van een onderneming te bepalen is het noodzakelijk om de voorraad te inventariseren. De inventarisatie van de voorraad kan op twee manieren uitgevoerd worden.

 • Integraal
 • Partieel roulerend

Bij een integrale voorraad inventarisatie wordt de voorraad in één keer op één moment geïnventariseerd. Het moment is meestal rond balansdatum en is voor de meeste ondernemingen 31 december. Als de onderneming gesloten is de laatste week van het jaar kan er uiteraard op de laatste werkdag geïnventariseerd worden.

 

Waardering van de voorraad

De voorraad kan gewaardeerd worden tegen de kostprijs. Dit is dus de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Verkrijgingsprijs kun je simpelweg zien als de aankoop van goederen bij een handelsbedrijf. De vervaardigingsprijs kun je zien als een gereed product van een productiebedrijf. Er zijn vanzelfsprekend tussenvormen mogelijk. Het is ook mogelijk om de voorraad te waarderen te actuele waarde.

Vanaf 2016 is het vanuit het Besluit actuele waarde (BAW) alleen mogelijk om de agrarische voorraad tegen actuele waarde te waarderen.

Presentatie en toelichting van de voorraad

De voorraad is de eerste categorie onder de vlottende activa. Er zijn verschillende regels die gepresenteerd worden onder de voorraad.

 • Grond- en hulpstoffen
 • Onderhanden werk
 • Gereed product en handelsgoederen
 • Vooruitbetalingen op voorraad

In de toelichting vermeld je:

 • De grondslagen (kostprijs of actuele waarde) per voorraad categorie voor zover er een onderscheid van toepassing is. De toegepaste regels op de voorraden zoals FIFO, LIFO of gewogen gemiddelde prijzen.
 • Bepaling van de opbrengstwaarde.
 • De boekwaarde van de voorraad die gewaardeerd is tegen lagere opbrengstwaarde.
 • De kostprijs voorraad verwerkt als last in de winst- en verliesrekening.
 • De afwaardering van de voorraad zoals verwerkt in de winst- en verliesrekening.
 • Het bedrag aan voorraad dat verpand is of als zekerheid dient van verplichtingen.

Aanvullend voor waardering LIFO

 • Hoe LIFO is toegepast. Per transactie of per periode.
 • De waardering van de voorraad als deze tegen FIFO, het gewogen gemiddelde of tegen actuele waarde was gewaardeerd. Dit is overigens alleen relevant indien dit leidt tot significantie verschillen in het eigen vermogen.

Aanvullend voor actuele waarde (agrarische voorraad)

 • Verwerkingswijze van de herwaardering.
 • Het bedrag van de herwaardering en het bedrag van de afwaardering die ten laste van de herwaarderingsreserve is gebracht.
 • Waardeveranderingen van de voorraad die rechtstreeks zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Aanvullend als er rente is toegerekend aan de voorraad

 • Vermelden dat er rente op schulden zijn opgenomen in de waardering van de voorraad.
 • Het bedrag dat in het verslagjaar is geactiveerd als voorraad.

Voorraden
Voorraden
ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]