Onderhanden projecten | Externe verslaggeving | Projecten

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Onderhanden projecten

Onderhanden projecten die betrekking hebben op constructie van een actief of combinatie van activa, zoals overeengekomen met een derde zijn onderhanden projecten in opdracht van derden.

Onderhanden projecten in opdracht van derden

Voorbeeld van onderhanden projecten zijn het bouwen van bruggen, viaducten, huizen, schepen  of installaties. Dergelijke projecten hebben betrekking op meer dan één boekjaar en hebben niet betrekking op voorraad, zoals onderhanden werk. Bij verkoop van voorraden wordt de opbrengst verantwoord op moment van risico overdracht, die vaak bij fysieke aflevering van het product plaatsvindt. De opbrengst van onderhanden projecten wordt verantwoord op basis van voortgang van het project.

Aanneemsom

Een onderhanden project kun je in twee soorten contacten onderscheiden. De eerste is de aanneemsom, waarbij het project tegen een vaste prijs wordt uitgevoerd, waarbij slechts enkele componenten als meer/minderwerk kunnen worden aangemerkt. Er is sprake van een bill of quantity systeem, dat betekent dat er vaste prijzen zijn voor eenheden binnen het uitgevoerd werk (project).

Regiecontracten

Het twee soort contract is een regiecontract, waarbij een vergoeding is gebaseerd op vooraf bepaalde tarieven/eenheden.

Percentage of completion

De percentage of completion methode is de opbrengsten en kosten naar rato van de prestatie verwerken. Hierdoor ontstaat er inzicht in de financiële gevolgen tijdens een boekjaar en worden de opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Zero profit methode

De zero profit methode wordt toegepast indien de onderhanden project niet betrouwbaar te schatten zijn. In dit geval worden de opbrengsten met een gelijk bedrag als de projectkosten verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Projectopbrengsten

De projectopbrengsten worden bepaald op basis van de reële waarde van de tegenprestatie die is of zal worden ontvangen. Er is sprake van onzekerheid van de projectopbrengsten, omdat deze in de toekomst liggen. Er kan sprake zijn van bijstelling van de projectopbrengsten als gevolg van deze onzekerheden te weten:

 • Meer/minderwerk
 • Claims
 • Kostenescalatieclausule
 • Boetes vanwege vertraging gereed komen project.
 • Toename van prestatie eenheden.
2:388 lid 2 BW

De vervaardigingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Wat zijn projectkosten?

Projectkosten kunnen bestaan uit kosten die direct betrekking hebben op het project, toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten en toewijsbaar zijn aan het project, daarnaast andere kosten die toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever.

Periode kosten toerekening

De toerekenbare kosten van een project hebben betrekking op de datum van de verkrijging van het project tot en met de voltooiing van het project.

Kosten verwerving van het contract

RJ 221.207 – De kosten voor verwerving van het contract kunnen worden opgenomen in de projectkosten onder drie voorwaarden:

 • Het contract zal waarschijnlijk worden verkregen.
 • Kosten kunnen afzonderlijk worden bepaald.
 • De kosten kunnen betrouwbaar worden bepaald.

 

De projectkosten worden verantwoord in het boekjaar waar deze betrekking op hebben. Indien het project in het volgende boekjaar wordt verkregen, dan worden de kosten voor verweving van het contract in de winst- en verliesrekening verantwoord (in plaats van onder de projectkosten).

Directe kosten

RJ 221.208

 • directe projectkosten
 • De personeelskosten van de medewerkers die direct werken aan het project (ook kosten voor toezicht)
 • Constructiemiddelen
 • Grond en terreinen
 • Afschrijvingen installaties en andere middelen die gebruikt worden ten behoeve van het project
 • Transportkosten
 • Huur installaties en uitrustingen
 • Ontwerp en technische assistentie kosten
 • Garantiekosten of herstelkosten
 • Claims

Incidentele baten, zoals boekwinst van installaties en uitrustingen worden in mindering gebracht op de projectkosten (RJ 221.209).

Indirecte kosten

RJ 221.210 – indirecte kosten. – Verzekeringskosten. – Overheadkosten. – Overige kosten van ontwerp en technische assistentie voor zover niet direct aan een bepaald project zijn toe te rekenen.

Bovenstaande betekent dat een redelijk deel van de indirecte kosten (AK = algemene kosten) mogen worden toegerekend aan een project. Deze kosten worden toegerekend op basis van normale bedrijfsactiviteiten.

Uitgesloten kosten zijn van toepassing indien deze niet direct toewijsbaar zijn aan een project. RJ 221.213.

 • Algemene beheerskosten.
 • Verkoopkosten.
 • Onderzoek- en ontwikkelingskosten.
 • Kosten afschrijving installaties en uitrustingen die niet zijn gebruikt ten behoeve van een project.

Projectopbrengsten en projectkosten verantwoorden

De projectopbrengsten en projectkosten kunnen op basis van twee methodes verwerkt worden.

Als de projectopbrengsten en projectkosten betrouwbaar te schatten zijn wordt gebruikt gemaakt van de percentage of completion methode. Is dit niet het geval dan wordt de zero profit methode toegepast.

Verwachte verliezen worden bij beide methodes direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Wanneer is er sprake van betrouwbaar schatten?

Aanneemsom (RJ 221.302)

 • De projectopbrengsten kunnen bepaald worden.
 • De economische voordelen vloeien naar de entiteit toe.
 • De voortgang (gemaakt projectkosten) per balansdatum en de nog te maken kosten om het project af te ronden kunnen bepaald worden.
 • De toe te rekenen projectkosten kunnen worden onderscheiden, zodat de werkelijke kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of eerdere schattingen van het project.

 

Regiecontracten (RJ 221.303)

 • De economische voordelen vloeien naar de entiteit toe.
 • De projectkosten zijn toe te rekenen aan het project, verrekenbaar aan het contract en betrouwbaar
ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]