Goodwill | Externe verslaggeving | IVA Balans | Goodwill

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Goodwill

Op deze pagina wordt goodwill toegelicht. Goodwill is een onderdeel van de immateriële vaste activa. Een immaterieel vast actief is een actief zonder fysieke gedaante. Het actief is identificeerbeer en separeerbaar en heeft toekomstige economische voordelen (RJ 940). Volgens de RJ valt goodwill niet onder de immateriële vaste activa.

Goodwill

Volgens art. 2:365 lid 1 BW is er bij positieve goodwill wel sprake van een immaterieel vast actief. Intern gegenereerde goodwill mag niet geactiveerd worden (RJ 210.216).

 

Vanaf 2016 geldt:

Art 2:386 lid 3 BW – Als de economische levensduur van goodwill niet betrouwbaar geschat kan worden zal de goodwill over maximaal 10 jaar afgeschreven worden.

Art 2:387 lid 5 BW – Waardevermindering van goodwill mag later niet meer teruggenomen worden.

Positieve goodwill

Positieve goodwill is een hogere verkrijgingsprijs dan de eerste waardering van de verkregen deelneming. Met eerste waardering wordt bedoeld de reële waarde van de activa en verplichting per overnamedatum.

Een positieve goodwill kan van toepassing zijn als een partij verwacht toekomstige economische voordelen te verkrijgen door bijvoorbeeld een synergie-effect.

Negatieve goodwill

Op moment dat de reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen op de overnamedatum hoger zijn dan de verkrijgingsprijs dan is er sprake van negatieve goodwill. Een negatieve goodwill kan zijn een compensatie voor toekomstige kosten of verliezen. Tevens kan er sprake zijn van een lucky buy.

Verwerking goodwill

Het is wettelijk niet (meer) toegestaan om de goodwill rechtstreeks in het eigen vermogen te verwerken of ineens ten laste van de winst- en verliesrekening te brengen.

Goodwill dient per 1 januari 2016 geactiveerd te worden volgens art 2:389 lid 7 BW en vervolgens afschreven te worden op basis van de verwachte gebruiksduur (art 2:386 lid 3 BW).

In overeenstemming met RJ 140 dient de wetswijzing aangemerkt te worden als een stelselwijziging, waardoor de goodwill retrospectief verwerkt dient te worden. Alle goodwill die in het verleden is verkregen en direct in het eigen vermogen of ten laste van de winst- en verliesrekening is gebracht dient alsnog voor het resterende bedrag geactiveerd te worden. Tevens dienen de vergelijkende cijfers te worden aangepast. Er is echter ook een overgangsbepaling hoe deze stelselwijziging verwerkt dient te worden (RJ 216.701).

 

 1. Retrospectief verwerken conform RJ 140.
 2. Retrospectief verwerken conform RJ 140 maar na keuze van een bepaalde overnamedatum in het verleden.
 3. Prospectief verwerken dus op moment dat de wetswijziging van kracht is. De overnames in voorgaande boekjaren worden niet aangepast en de vergelijkende cijfers worden ook niet aangepast.

Voorbeeld verwerking goodwill

Een onderneming heeft in 2014 een rechtspersoon overgenomen en heeft de overnameprijs rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. De onderneming het besloten om goodwill prospectief te verwerken vanaf 2016.

Op basis van de gemaakte afspraken is de koopsom van de overname bepaald op basis van resultaten 2014 tot en met 2016. Er volgt een nabetaling op basis van de resultaten in 2016, waardoor de verkrijgingsprijs aangepast dient te worden. De wijziging van de verkrijgingsprijs wordt ondanks de prospectieve verwerking rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt, omdat de goodwill betrekking heeft op boekjaar 2014.

Waardering goodwill

Goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardevermindering.

Er kunnen verschillen ontstaan tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot de waardering. Voor een voorbeeld kun je waardering volgens de vermogensmutatiemethode lezen van de financiële vaste activa.

De verschillen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening ontstaan op moment dat een rechtspersoon voor een gedeelte of geheel instaat voor de schulden van de deelneming.

 

 

Rechtspersoon staat niet in voor schulden

De verkrijgingsprijs is gelijk aan de waardering

 

Rechtspersoon staat in voor (deel) schulden

De verkrijgingsprijs en de som van de ingeschatte verplichting zijn de waardering.

 

Vreemde valuta

Er zijn twee mogelijkheden om de omrekening van vreemde valuta te maken.

 • Activa en passiva worden omgerekend tegen de koers op balansdatum.
 • Activa en passiva worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum.

Afschrijving goodwill

Binnen de Nederlandse wetgeving wordt gesproken over de “gebruiksduur” van de goodwill. De RJ daarentegen spreekt over de “economische levensduur”. De afschrijving dient stelselmatig over de geschatte economische levensduur te geschieden.

 

De afschrijvingstermijn dient op basis van de toekomstige economische voordelen te zijn gebaseerd. De veronderstelling is dat de afschrijvingstermijn niet langer is dan 20 jaar (RJ 216.221). Als de afschrijvingstermijn niet betrouwbaar kan worden geschat is het termijn maximaal 10 jaar.

 

 

Op basis van het patroon van de toekomstige economische voordelen dienen de afschrijvingen jaarlijks plaats te vinden. De mogelijkheid bestaat dat het patroon niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, waardoor de lineaire methode te worden toegepast. De mogelijkheid bestaat om de afschrijvingen tussentijds aan te passen op basis van wijziging van het toevloeien van de economische voordelen naar de entiteit (RJ 216.222).

 

Jaarlijks dient de afschrijvingsmethode en de afschrijvingstermijn geëvalueerd te worden. Indien er een wijziging plaatsvindt is er sprake van een schattingswijziging.

Volgens RJ 216.228 dient de afschrijvingstermijn te worden aangepast wanneer de verwachte economische levensduur wijzigt en dient de afschrijvingsmethode te worden aangepast wanneer het verwachte patroon waarin economische voordelen toevloeien naar de entiteit wijzigt.

 

De afschrijvingen in het boekjaar worden gepresenteerd onder de “afschrijvingen op immateriële vaste activa” in de winst- en verliesrekening.

Welke factoren zijn van invloed op de economische levensduur?

 • Aard en voorzienbare levensduur van de aangekochte activiteiten.
 • Stabiliteit bedrijfstak.
 • Openbare informatie en levenscycli van vergelijkbare activiteiten.
 • Product veroudering, vraagverandering markt en andere economische factoren.
 • Verwachte diensttijd key-functionarissen.
 • Verwachte intensiteit van investeringen en financieringen om de economische voordelen te behalen.
 • Gedrag van concurrenten of potentieel concurrenten.

 

Op moment dat er blijkt dat er minder toekomstige economische voordelen zijn dan aanvankelijk gedacht dient er getoetst te worden of er sprake is van bijzondere waardevermindering conform RJ 121.

Indien goodwill wordt afgeschreven over een termijn van langer dan 20 jaar dient er jaarlijks een toets te worden uitgevoerd ter onderbouwing van deze periode.

Toelichting goodwill

Voor de vereiste toelichting omtrent goodwill raadpleeg dit overzicht.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]