Onderzoek en ontwikkeling | Externe verslaggeving | R&D

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling IVA

Een organisatie kan haar bestaan rechtvaardigen door niet tastbare zaken, de immateriële vaste activa. Een voorbeeld van een immaterieel vast activa zijn de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden eveneens verdeeld in onderzoek en ontwikkeling (research en development).

RJ 210.220

Als een rechtspersoon bij een intern project gericht op het vervaardigen van een immaterieel vast actief de onderzoeksfase niet kan onderscheiden van de ontwikkelingsfase, dan behandelt de rechtspersoon de uitgaven voor dat project alsof deze alleen betrekking hebben op de onderzoeksfase.

Onderzoek en ontwikkeling

De identificeerbaarheid en het vaststellen of er economische voordelen zijn aan een actief die intern vervaardigd is leidt ertoe dat er twee fases zijn te onderscheiden.

  • Onderzoek
  • Ontwikkeling

Op moment dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen onderzoekskosten of de ontwikkelingskosten dan dienen deze kosten als onderzoekskosten te worden beschouwd (RJ 210.220).

RJ 210.221

De uitgaven van onderzoek (of van de onderzoeksfase van een intern project) dienen in de winst-en-verliesrekening te worden verantwoord.

Onderzoeksfase

De onderzoekskosten worden niet geactiveerd en verwerkt in de winst- en verliesrekening (RJ 210.221). De reden hiervoor is dat de toekomstige economische voordelen op moment van onderzoek nog niet aantoonbaar zijn (RJ 210.222). Een voorbeeld van onderzoek is alternatieve productiemethodes zoeken.

RJ 210.224

Immateriële vaste activa die voortkomen uit ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern project) dienen te worden geactiveerd, maar uitsluitend indien de rechtspersoon alle navolgende punten kan aantonen:
* a. de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop;
* b. haar intentie om het immaterieel vast actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
* c. haar vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen;
* d. hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere dient de rechtspersoon aan te tonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel vast actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel vast actief zelf of, als het immaterieel vast actief binnen de rechtspersoon wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel vast actief;
* e. de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; en
* f. het vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling van het immaterieel vast actief betrouwbaar vast te stellen.

Ontwikkelingsfase

In de ontwikkelingsfase zijn er activiteiten als de bouw aan prototypes, ontwerp van gereedschappen en mallen of proefopstellingen van de productie. Ontwikkeling is het moment voor het gebruik of de productie, waarbij een plan of ontwerp een verbetering tot stand brengt in de processen, systemen, producten, materialen of apparaten (RJ 210.223).

 

Het activeren van ontwikkelingskosten is verplicht en daarnaast uitsluitend toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan (RJ 210.224).

Het actief moet technisch uitvoerbaar zijn en beschikbaar komen voor gebruik of verkoop.
De intentie moet er zijn om het actief te voltooien (voor gebruik of verkoop).
Het vermogen om het actief te gebruiken of te verkopen.
Er moeten toekomstig economische voordelen met het actief gegenereerd worden.
Om het actief te voltooien moeten er voldoende financiële middelen, adequate technische middelen en andere relevante middelen beschikbaar zijn.
De uitgaven voor de ontwikkeling moeten betrouwbaar vast te stellen zijn.

RJ 210.237

Uitgaven ten behoeve van een immaterieel vast actief, die door de rechtspersoon in voorgaande jaarrekeningen of tussentijdse berichten zijn verantwoord als kosten, dienen niet op een later moment als onderdeel van de kostprijs van een immaterieel vast actief te worden verantwoord.

Het is niet toegestaan om eerder gemaakte ontwikkelingskosten alsnog te activeren (RJ 210.237).

Het aantonen van de economische voordelen kan op basis van een actieve markt voor het immaterieel vast actief.

 

Ook kan het zijn dat economische voordelen worden aangetoond, doordat het actief gebruikt wordt door de entiteit. Cijfermatig kan dit onderbouwd worden op basis van de kasstromen conform bijzondere waardevermindering.

 

Op basis van een ondernemingsplan of externe financiers kan aangetoond worden dat er voldoende beschikbare middelen zijn om het actief te voltooien (RJ 210.227).

 

Op basis van interne registratie zoals urenregistratie van het personeel kunnen de kosten betrouwbaar worden vastgesteld (RJ 210.228).

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]