Groottecriteria jaarrekening | Externe verslaggeving - Groottecriteria

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Groottecriteria jaarrekening

Volgens het Nederlands recht moet een B.V. (of N.V.) een jaarrekening opmaken en bij het Handelsregister deponeren. Afhankelijk van de omvang van de B.V. zijn er eisen verbonden aan de inrichting van de jaarrekening. De entiteiten worden verdeeld in vier categorieën, te weten: Micro-onderneming, kleine ondernemingen, middelgrootte ondernemingen en grote ondernemingen. In welke categorie een onderneming valt is afhankelijk van drie criteria, te weten: balanstotaal, omzet en het aantal medewerkers.

Wat zijn de groottecriteria jaarrekening?

De groottecriteria jaarrekening bestaan uit de drie criteria: balanstotaal, omzet en het aantal medewerkers. De groottecriteria zijn afkomstig vanuit de wet titel 9 bw 2 en zijn van kracht vanaf 1 januari 2016. In de wet zijn de bedragen te vinden onder afdeling 11 Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon. Er is sprake van een vrijstelling voor een organisatie die geen grote onderneming is.

Artikel 395a BW 2

1 De leden 3 tot en met 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000;

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;

c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

Micro-ondernemingen

Per 1 november 2015 is het Wetboek aangevuld met artikel 395a BW 2. Vanaf dat moment is er in Nederland de micro-onderneming ontstaan.  

 

Een micro-onderneming heeft een balans  op basis van verkrijgingsprijs van niet meer dan € 350.000,-, een netto-omzet van niet meer dan € 700.000,- en gemiddeld minder dan 10 medewerkers in dienst.  

Belangrijke voordelen voor een onderneming die aangemerkt wordt als een micro-onderneming is de vrijstelling van de jaarrekeningcontrole en daarnaast vele vrijstellingen op gebied van de externe verslaggeving.  

 

Onderaan deze pagina is een overzicht opgenomen van de vrijstellingen per grootte categorie.

Artikel 396 BW 2

1 Onverminderd artikel 395a gelden de leden 3 tot en met 9 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000;

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000;

c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Kleine ondernemingen

Een kleine onderneming heeft een balans op basis van verkrijgingsprijs van niet meer dan €6 miljoen, een netto-omzet van niet meer dan 12 miljoen en gemiddeld minder dan 50 medewerkers in dienst.  

Belangrijke voordelen voor een onderneming die aangemerkt wordt als een kleine onderneming is de vrijstelling van de jaarrekeningcontrole en daarnaast vele vrijstellingen op gebied van de externe verslaggeving.  

 

Onderaan deze pagina is een overzicht opgenomen van de vrijstellingen per grootte categorie.

Artikel 397 BW 2

1 Behoudens artikel 396 gelden de leden 3 tot en met 7 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;

c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Middelgrote ondernemingen

Een middelgrote onderneming heeft een balans op basis van verkrijgingsprijs van niet meer dan € 20 miljoen, een netto-omzet van niet meer dan 40 miljoen en gemiddeld minder dan 250 medewerkers in dienst.

Een onderneming moet op twee opeenvolgende boekjaren voldoen aan twee van de drie bovengenoemde criteria. Indien een onderneming een grensgeval is kan het aan te bevelen zijn om aan het einde van het boekjaar het balanstotaal te beïnvloeden. Uiteraard is het dan van belang dat er daarnaast aan nog één van de twee criteria wordt voldaan. Het aantal medewerkers en de omzet zijn lastig te beïnvloeden.

Een goede manier om het balanstotaal te verlagen is om tijdig crediteuren te betalen (met liquide middelen) of andere schulden te betalen. De voorraadpositie laag te houden. Daarnaast kan een dividenduitkering uitkomst bieden om het eigen vermogen (en dus het balanstotaal) te verlagen.

Belangrijke voordelen voor een onderneming die aangemerkt wordt als een middelgrote onderneming (ten opzichte van een grote onderneming) is de vrijstelling voor bepaalde toelichtingen in de jaarrekening. Tevens kan er volstaan worden met een minder uitgebreid bestuursverslag en zijn de overige gegevens beperkter ten opzichte van de grote onderneming.

 

Er is wel sprake van een verplichte accountantscontrole bij een middelgrote onderneming. Dit brengt extra kosten met zich mee, waardoor het beïnvloeden van het balanstotaal uitkomst kan bieden.

 

Onderaan deze pagina is een overzicht opgenomen van de vrijstellingen per grootte categorie.

Grote ondernemingen

Op moment dat een onderneming niet valt onder micro, klein of middelgroot is er sprake van een grote onderneming. Een grote onderneming dient de volledig wet- en regelgeving toe te passen in de jaarrekening. Dit betekent dat alle relevante cijfers, verloopoverzichten en toelichtingen in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Daarnaast een uitgebreid bestuursverslag en de overige gegevens.

Een grote onderneming is verplicht tot het laten uitvoeren van een accountantscontrole.

Artikel 397 BW 2 lid 2

Lid 2.
Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.

Groottecriteria jaarrekening

De hiervoor beschreven criteria zijn schematisch als volgt weergegeven:

groottecriteria jaarrekening

 

De totalen hebben betrekking op de geconsolideerde jaarrekening, tenzij er een vrijstelling van toepassing is uit hoofde van artikel 408 Bw 2.

 

Vrijstelling Artikel 408

lid 1.
Consolidatie van een groepsdeel mag achterwege blijven, mits:
a. niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar daartegen schriftelijk bezwaar bij de rechtspersoon is gemaakt door ten minste een tiende der leden of door houders van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal;
b. de financiële gegevens die de rechtspersoon zou moeten consolideren zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een groter geheel;
c. de geconsolideerde jaarrekening en het bestuursverslag zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182), indien deze voorschriften niet behoeven te zijn gevolgd, op gelijkwaardige wijze;
d. de geconsolideerde jaarrekening met accountantsverklaring en bestuursverslag, voor zover niet gesteld of vertaald in het Nederlands, zijn gesteld of vertaald in het Frans, Duits of Engels, en wel in de zelfde taal; en
e. telkens binnen zes maanden na de balansdatum of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking ten kantore van het handelsregister de in onderdeel d genoemde stukken of vertalingen zijn neergelegd.

 

 

Accountantscontrole

Er is een verplichting tot het laten uitvoeren van een jaarrekeningcontrole voor middelgrote en grote ondernemingen. De accountantscontrole van een jaarrekening wordt doorgaans uitgevoerd door een registeraccountant.

Inrichtingseisen jaarverslag

Afhankelijk van de groottecriteria zijn er eisen gesteld ten aanzien van het inrichten van het jaarverslag die bestaat uit de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]