Historische kostprijs | Externe verslaggeving | Historische kostprijs

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Historische kostprijs

Hoe kunnen we helpen?
Afdrukken

Historische kostprijs

Historische kostprijs

 

De historische kostprijs externe verslaggeving is een waarderingsmethode die het meest toegepast wordt binnen de. In de grondslagen van de jaarrekening is opgenomen op basis waarvan een jaarrekeningpost is gewaardeerd. Een belangrijk kenmerk van de historische kostprijs is dat de waardering niet meer wijzigt, nadat marktomstandigheden wijzigen. De historische kostprijs kan dus na verloop van tijd niet in overeenstemming zijn met de waarde van het actief. De boekwaarde wijzigt door het doen van de afschrijvingen, op basis van het gebruik.

 

Historische kostprijs

In Titel 9 BW 2 artikel 384 lid 1 staat:
Bij de keuze van een grondslag voor de waardering van een actief en van een passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van artikel 362 leden 1-4. Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde.

 

In de wet wordt beschreven de verkrijgingsprijs en de vervaardegingsprijs. Dit betekent dat de actief wordt gewaardeerd  op basis van de prijs bij aankoop (verkrijgingsprijs) en eventueel bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs is de optelsom van de arbeid, materiaal en bijkomende kosten  zoals gebruikt bij het productieproces om het actief te maken (vervaardigen).

Bij de verkrijgingsprijs en de vervaardigingsprijs is de problematiek dat niet geheel duidelijk is welke kosten tot de prijs gerekend dient te worden. Een voorbeeld van zo’n component is de rente of overhead. De vraag is op moment van vervaardiging welke kosten toegerekend kunnen worden aan het actief. Bij de beschrijving van de materiële vaste activa is dit onderwerp uitgebreider beschreven.

 

Voorbeeld historische kostprijs

Bedrijfsgebouw: € 1.000.000,-
Gebruiksduur: 40 jaar
Restwaarde: € 200.000,-
Afschrijvingsmethode: Lineaire afschrijving
Afschrijving per jaar: (1.000.000-/-200.000) / 40 = € 20.000 per jaar.

Na 40 jaar is de boekwaarde € 200.000,-.

Voorbeeld historische kostprijs

 

 

Andere waarderingsmethoden:
Historische kostprijs
Actuele waarde
Vervangingswaarde
Bedrijfswaarde
Reële waarde
Opbrengstwaarde
Realiseerbare waarde

 Historische kostprijs

Vorige Herwaarderingsreserve
Inhoudsopgave

Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]