Actuele waarde | Externe verslaggeving | Actuele waarde | De balans en winst- en verliesrekeningposten toegelicht | EV |

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Actuele waarde

Actuele waarde

Ga direct naar..

Actuele waarde

Actuele waarde

De waardering van de activa op basis van actuele prijzen. Er kan een herwaarderingsreserve gevormd worden of waardestijgingen- en dalingen kunnen in de winst- en verliesrekening verantwoord worden.

 

Besluit Actuele waarde Art. 1 BAW – 1. Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde. – 2. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking de actuele kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde.

Het begrip vervangingswaarde is gewijzigd naar actuele kostprijs.

Actuele waarde

Actuele kostprijs Artikel 2 BAW: onder de actuele kostprijs wordt verstaan: a. de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten van een actief, verminderd met afschrijvingen; of b. de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging van een actief kunnen worden toegerekend, verminderd met de afschrijvingen. In deze kosten kunnen worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van externe taxatie voor de waardering van activa tegen vervangingswaarde. Dit betekent dat de registeraccountant bij de opdrachtverstrekking aan de taxateur expliciet dient te vermelden dat de actuele kostprijs het uitgangspunt moet zijn voor een taxatie.

ev
Auteur: Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk

Assistent Accountant Master Accountancy

Email


Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

[site_reviews_summary hide=bars,rating] Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen
[site_reviews_form id="review" title="Laat een beoordeling achter"]